ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานปี2553

1.ประชุมระดมสมองคณะทำงานKM2.สร้างบรรยากาศการเรียนรู้3.สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้

 
 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานปี2553ผลงานการวิจัยและบทความ
  • วิทยานิพนธ์การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
  • รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....

ตัวอย่าง โมเดล การจัดการความรู้ :
 

นโยบายการจัดการความรู้

คำคม การจัดการความรู้

Knowledge management caters to the critical issues of organizational adaption,survival and competence in face of increasingly discontinuous environmental change. Essentially, it embodies organizational process that seek synergistic combination of data and information-processing capacity of information technologies, and the creative and innovative capacity of human beings.

การจัดการความรู้มีเป้าหมายหลักเพื่อการปรับตัว ความอยู่รอด และการเพิ่มขีดความสามารขององค์กรในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแบบ ไม่สามารถคาดเดาได้ เป็นกิจกรรมที่องค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการ (process) ในระดับองค์กรที่มุ่งสร้างพลังเสริม (synergy)ระหว่าง ความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลและ ข้อสนเทศ :by Y. Maholtra


 
smile
 
 
smile
 
 
smile
 
 
smile