เพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานระบบ : กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อตรวจสอบข้อมูล และขอความกรุณาให้ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 USER เท่านั้น
     คำนำหน้า   หมายเหตุ ระบบจะเปิดบริการให้ผู้ใช้งานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากทางสำนักบริหารได้ส่งหนังสือแจ้งให้กอง/สำนัก ทราบหลังจากนั้นทางผู้ดูแลจะดำเนินการปิดหน้าจอลงทะเบียน หากผู้ที่มีความประสงค์จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายชื่อ ขอให้แจ้งทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อดำเนินการเป็นรายบุคคลไป
     ชื่อ - สกุล   
     เลขที่บัตรประชาชน   ----
    เลือกหน่วยงาน    
     กลุ่ม/ฝ่าย   
     ตำแหน่ง   
     email address   
     เบอร์โทรศัพท์   
     ชื่อ Login   
     รหัสผ่าน   
     ยืนยันรหัสผ่าน   
     เงื่อนไขการเปลี่ยนรหัสผ่าน   
     กำหนดลำดับการรับหนังสือเวียนเริ่มต้น   **ระบุตัวเลข