หน้าหลัก


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับตั้งแต้วันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ.2563
free hit counters
หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมคุณธรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิทัล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบประจำปี 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตรวจพบประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตู้ปันสุขกลุ่มตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมแต่งชุดไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปิดตรวจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าหลัก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
Line id : audit18326 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ
สายด่วน 1426 Call Center โทร 02-193-7012,02-193-7000 ต่อ 18326 อีเมล์ติดต่อ : audit.hss4@gmail.com Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ